ΕΠΙΣΗΜΟ BLOG ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο,με όνομα
Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Μεταγγιτσίου,σας καλωσορίζει στο blog elaiolado galano Metaggitsiou.
Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός ιδρύθηκε το 1924 και από τότε μέχρι σήμερα λειτουργεί και εξυπηρετεί τα μέλη του.
Τα τελευταία χρόνια οι προσπάθειες του συνεταιρισμού στρέφονται στην προώθηση των προϊόντων
που παράγει ο τόπος μας.
Η ελιά και το ελαιόλαδο είναι το κύριο προϊόν της περιοχής και η καλύτερη προώθηση τους στην
αγορά και στο κοινό είναι ο στόχος μας.
Η βιολογική καλλιέργεια των ελαιοδέντρων με πιστοποίηση από τις εταρείες BioHellas και Qways
και της ολοκληρωμένης διαχείρισης με πιστοποίηση από την TUV Hellas και με σύμβουλο την Αειφορική ΑΕ
καθώς και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου,έπειτα από εργαστηριακές αναλύσεις,
μας επιτρέπουν να ήμαστε σίγουροι για την ποιoτητα του προϊόντος μας.
Σας Διασφαλίζουμε Την Ποιότητα,Μας Διασφαλίζεται Την Συνεργασία Και Την Επικοινωνία Μαζί Σας!

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Η φωτογραφία μου
Metaggitsi, Chalkidiki, Greece
Agricultural Cooperative of Metaggitsi Chalkidiki produces and standartizes Extra Virgin Olive Oils of high quality. Tel:+30 2375092452 Mobile:+30 6950394670 FAX:+30 2375092452 email:agr.synetairismos.metagg@gmail.com www.metagitsi.gr

12/8/11

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 784/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 784/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 5ης Αυγούστου 2011 για τις προκαταβολές που πρέπει να καταβληθούν από τις 16 Οκτωβρίου 2011 όσον αφορά τις άμεσες ενισχύσεις που απαριθμούνται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου, της 19ης Ιανουαρίου 2009, σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, (ΕΚ) αριθ. 247/2006, (ΕΚ) αριθ. 378/2007 και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 29 παράγραφος 4 στοιχείο α), Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, οι ενισχύσεις στο πλαίσιο των καθεστώτων στήριξης που απαριθμούνται στο παράρτημα I του εν λόγω κανονισμού πρέπει να καταβάλλονται από την 1η Δεκεμβρίου έως 30 Ιουνίου του επόμενου ημερολογιακού έτους. Ωστόσο, το άρθρο 29 παράγραφος 4 στοιχείο α) του εν λόγω κανονισμού επιτρέπει στην Επιτροπή να μεριμνά για προκαταβολές.

(2) Το 2011, οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες στην Ευρώπη, με τον ιδιαίτερα δριμύ χειμώνα και την καθυστερημένη άνοιξη την οποία ακολούθησε μεγάλη ξηρασία και υψηλές θερμοκρασίες προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στις καλλιέργειες και στην παραγωγή χορτονομών. Κατά συνέπεια, οι γεωργοί, και ιδίως οι εκτροφείς βοοειδών, αντιμετώπισαν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες. Οι δυσκολίες αυτές εντάθηκαν από τις επιπτώσεις της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης, η οποία είχε ως αποτέλεσμα πολλοί κτηνοτρόφοι να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ρευστότητας. Η δύσκολη αυτή κατάσταση επιδεινώθηκε από τις επιπτώσεις στις αγορές της εξάπλωσης του βακτηρίου E.coli που οδήγησε σε σημαντική πτώση της ζήτησης και των τιμών των οπωροκηπευτικών. Για να αμβλυνθούν οι δυσχέρειες αυτές, είναι σκόπιμο να επιτραπεί η χορήγηση προκαταβολών στους γεωργούς μέχρι ποσοστού 50 % των καθεστώτων στήριξης που απαριθμούνται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009. Όσον αφορά τις ενισχύσεις για το βόειο κρέας που προβλέπονται στον τίτλο IV κεφάλαιο 1 τμήμα 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, θα πρέπει επίσης να επιτραπεί στα κράτη μέλη να αυξήσουν τις προκαταβολές που αναφέρονται στο άρθρο 82 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1121/2009 της Επιτροπής ( 2 ) έως το 80 % της ενίσχυσης.

(3) Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι προκαταβολές θα καταχωρίζονται λογιστικά στο οικονομικό έτος 2012, θα πρέπει να καταβάλλονται από τις 16 Οκτωβρίου 2011. Η αναγκαία εξακρίβωση των όρων επιλεξιμότητας βάσει του άρθρου 29 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 θα πρέπει, ωστόσο, να διενεργείται πριν από την πληρωμή των προκαταβολών για λόγους χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

(4) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης άμεσων ενισχύσεων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα κράτη μέλη επιτρέπεται να καταβάλλουν, από τις 16 Οκτωβρίου 2011, προκαταβολές στους γεωργούς μέχρι ποσοστού 50 % των άμεσων ενισχύσεων που απαριθμούνται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν το 2011, υπό την προϋπόθεση ότι έχει ολοκληρωθεί η εξακρίβωση των όρων επιλεξιμότητας δυνάμει του άρθρου 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009. Όσον αφορά τις ενισχύσεις για το βόειο κρέας που προβλέπονται στον τίτλο IV κεφάλαιο 1 τμήμα 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, επιτρέπεται στα κράτη μέλη να αυξήσουν το ποσό που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο έως το 80 % της ενίσχυσης.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 5 Αυγούστου 2011.
Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος
Jose Manuel BARROSO6.8.2011 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 203/9

( 1 ) ΕΕ L 30 της 31.1.2009, σ. 16.
( 2 ) ΕΕ L 316 της 2.12.2009, σ. 27.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.